Audyt projektu – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z audytem działania funduszowego nr KSA/36 1 3 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania wsparcia z Amerykańskiego Funduszu Społecznego
Harmonogram dyskusja podczas panelu obejmie poniższe zespoły robocze:
 • Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektów
 • ETCP INDEX (European Territorial Cooperation Project INDEX) - system monitorowania programów i projektów Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna
 • Ocena wpływu środków pomocowych (w tym RPO WŁ) na rozwój turystyki, sportu, rekreacji i kultury w regionie łódzkim
 • Badanie ocen i opinii wnioskodawców działania 2.1 SPO WKP
 • Audyt efektywności implementacji celów EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Szkolenia Integracyjne
 • Badanie projektów pilotażowych PO KL
 • Badanie stopnia poinformowania potencjalnych beneficjentów o możliwości pozyskania środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
 • Badanie punktów informacyjnych tworzących System Informacji o Funduszach Europejskich oraz działających w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • Ocena funkcjonowania Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego oraz bariery w pozyskiwaniu srodków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013
 • Badanie zdolności absorpcyjnych podmiotów realizujących projekty w ramach PO KL w województwie warmińsko-mazurskim
 • Wpływ środków EFS na skuteczność działań podejmowanych w ramach systemu integracji zawodowej osób wykluczonych społecznie w Wielkopolsce
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006
  Fundusz będzie przeanalizowany w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych dofinansowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
 • Produkcja zamków i zawiasów
 • Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
 • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • Transport lotniczy towarów
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: łódzki wschodni oraz pińczowski
  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Mięsne "MAZURY" w Ełku S.A., MAHLE Krotoszyn S.A. (d. Wytwórnia Sprzętu Mechanicznego S.A.), Telekomunikacja Polska S.A., ALIVE Sklep Medyczny, Tadeusz Muszyński , Spółdzielnia Mieszkaniowa "WESTALKA" , BPM MEDIA , CONNECT ONE Sp. z o.o. , GALD Zakład Galanterii Drzewnej Druzgała Janusz Włodzimierz, Linter , REM-KON , Wessling Polska , Bart Import Poland Bartłomiej Skąpski, Eugeniusz Drężek, Krzysztof Drężek prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą "Drężek", PLAST SERVICE PACK
  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

  09.06.2015. 00:04